کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

 

img

پروفسور محمد علی عبدلی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

پروفسور رضا کراچيان

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

پروفسور امید بزرگ حداد

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر سید فرشید چینی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر مریم پازکی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر علي جهانگيري

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر محمد عامري

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر محمد امام زاده

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر بیتا آیتی

عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس

img

دکتر سیامک بوداقپور

عضو هییت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

img

دکتر محمد دلنواز

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر عليرضا مجتهدي

عضو هییت علمی دانشگاه سراسری تبریز

img

دکتر لیلی گروسی فرشی

عضو هییت علمی دانشگاه سراسری تبریز

img

دکتر محسن گودرزی

عضو هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

img

دکتر ابوالفضل محمدابراهيم

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی اراک

img

دکتر ثاراله عباسی

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی اراک

img

دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی اراک

img

دکتر محمود چهارطاقی

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

img

دکتر سیدمجید هاشمیان

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

img

دکتر محمدحسین صیادی

عضو هییت علمی دانشگاه سراسری بیرجند

img

دکتر مسعود ابراهیمی

عضو هییت علمی دانشگاه سراسری کردستان

img

دکتر فریبرز معصومی

عضو هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

img

دکتر فرهاد طالبی

عضو هییت علمی دانشگاه سمنان

img

دکتر سعادت زیرک

عضو هییت علمی دانشگاه سمنان

img

دکتر مجتبی بیگلری

عضو هییت علمی دانشگاه سمنان